Visie en onderwijsconcept

Visie

Ieder mens heeft bepaalde talenten, ieder mens is uniek. We zien dat de samenleving verandert. De mens zet zichzelf centraler dan ooit. Daarom ziet het Zwijsen College het als zijn taak om de burger van de toekomst optimaal voor te bereiden op deze samenleving. We creëren een gemeenschap, waarin het normaal is dat we er voor elkaar zijn.

Door een inspirerende en stimulerende leeromgeving te scheppen zijn we ervan overtuigd dat we leerlingen en medewerkers uitdagen het beste in zichzelf naar boven te halen. We kennen onze leerlingen door goed naar hen te kijken en te luisteren. We gaan een oprechte relatie aan met leerlingen en we willen weten wat ze kunnen. Zo creëren we een geborgen omgeving, waarin leerlingen zich cognitief en sociaal kunnen en willen ontwikkelen.

Onze visie op voortgezet onderwijs gaat uit van de individuele behoefte van de leerling. We bieden leerlingen die daartoe gedreven zijn de ruimte om mee te denken over hun eigen leerroute. We passen het onderwijs aan de leerlingen aan door te kijken waar zij kunnen versnellen, verbreden of verdiepen. Dit onderwijs op maat vraagt gedrevenheid van de leerlingen. Samen werken we aan onderwijs dat leidt tot een toekomstbestendig diploma.

Onze visie komt tot uitdrukking in ons mission statement:

‘t Zwijsen gelooft in jou.
 In je talent, in wie je bent.
 Met zoveel unieke jonge mensen
 is geen pad hetzelfde.
 Daarom denk je op het Zwijsen College
 mee over je eigen leerroute, die je zelf
 mee uitstippelt.
 Verbreden? Verdiepen? Versnellen?
 Als alles kan, kun je alles.

Onderwijsconcept 

Het onderwijsconcept van het Zwijsen College heeft een directe relatie met de waarden die de school heeft gekozen als fundament voor ons denken en handelen. De maatschappij en de arbeidsmarkt veranderen. Daarom is het meer dan ooit van belang om van de kinderen van nu competente en zelfbewuste volwassenen van de toekomst te maken, die in staat zijn de juiste keuzes te maken voor een succesvolle loopbaan. We beschouwen het als onze opdracht om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst.

We hanteren de zes rollen van de leraar: gastheer, presentator, didacticus, leercoach, pedagoog en afsluiter. Waarbij we veel aandacht hebben voor de rol van de didacticus. Een goede instructie (gebaseerd op het Directie Instructiemodel), activerende werkvormen en veel aandacht voor onderwijs op maat vormen de kern van de lessen. 

Op het vwo bieden we onderwijs op maat voor leerlingen bij wie dat past. Fast Lane vwo biedt de individuele leerling de mogelijkheid te compacten en te versnellen. Het wordt op deze manier mogelijk voor leerlingen hun vwo-diploma in vijf jaren te behalen of een deel van het curriculum in vijf jaren af te ronden.

We werken samen met het Fioretti College om leerlingen na de mavo zo drempelloos mogelijk de overstap naar het Zwijsen College te laten maken. We bieden aansluitingsmodules aan en een speciale instroomcoördinator is aanspreekpunt. Jaarlijks stimuleren we leerlingen actief hun Zwijsencarrière na de havo te vervolgen op het vwo. We ondersteunen dit met een speciale overstapmentor. Hiervoor is het belangrijk dat verschillende teams en scholen de wil hebben om in het belang van de leerling te denken en niet in organisatorische hobbels; dat lukt.

Het onderwijsprogramma is erop gericht het leren van leerlingen te stimuleren. Dit gebeurt tijdens vaklessen waarin vakkennis en -vaardigheden centraal. Daarnaast is er een activiteitenweek waarin lessen worden aangeboden die vakoverstijgend of vakaanvullend zijn. Met verschillende activerende werkvormen bereiken we dat lessen afwisselend zijn en op maat, vaak met behulp van digitale leermiddelen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen gemotiveerd blijven tijdens het leerproces. Leerlingen ontvangen doorlopend feedback op hun ontwikkeling tijdens de les en naar aanleiding van voortgangstoetsen. In de dakpanklassen en in vwo 1 worden determinerende toetsen afgenomen die het advies voor de leerroute ondersteunen en het lerarenteam adviseren of een leerling zou kunnen versnellen.

Passend bij onze visie op onderwijs worden dit schooljaar enkele organisatorische en onderwijskundige vernieuwingen doorgevoerd. Zo bieden we eigentijds onderwijs door het vak informatica in de onderbouw aan te bieden, starten we met de doorlopende leerlijn onderzoeken & ondernemen in het onderwijs (OOS) en laten we leerlingen kennismaken met de 7 werelden van techniek binnen het vak bèta. Afhankelijk van de stand van zaken met betrekking tot corona (zie onderstaande scenario’s) krijgen de leerlingen een flexibeler lesrooster en hebben ze meer mogelijkheden om te kiezen. 

De volgende drie scenario’s kunnen zich dit schooljaar voordoen:

Scenario 1 Onderwijs in lockdown
Alle leerlingen volgen digitaal onderwijs thuis. Leerlingen voor wie dat praktisch onmogelijk is, volgen op school digitaal onderwijs. 

Scenario 2 Onderwijs met 1,5 meter afstand (tussen iedereen)
Leerlingen volgen hybride onderwijs met de hele klas. Een derde deel van de leerlingen tegelijkertijd volgt de les op school terwijl de anderen op dat moment de les op afstand volgen. Dit vindt afwisselend plaats. Een leerling volgt bij dit scenario in ieder geval een keer per drie dagen les op school. De bovenbouw is in principe van het eerste tot en met het vierde lesuur ingeroosterd, terwijl de onderbouw het vijfde tot en met het achtste uur op school is. 
Er worden flexmomenten voor de bovenbouw (6 en 7e lesuur) en de onderbouw (2e en 3e lesuur) ingepland. Op deze momenten kunnen de leerlingen extra worden begeleid, practica volgen of aan hun profielwerkstuk werken.
Hiernaast worden per jaarlaag digitale instructielessen gegeven aan leerlingen die zij te allen tijde kunnen terugkijken.
De leerlingen volgen in dit scenario een 45-minutenrooster.

Scenario 3 Onderwijs met 1,5 meter afstand (geen afstand tussen leerlingen, maar wel tussen leerlingen en medewerkers) en onderwijs zonder restricties.
Leerlingen mogen vanaf dit schooljaar naast de verplichte vaklessen zelf een aantal lesuren per week invullen. Op deze manier denken zij mee over de eigen leerroute. Hoeveel keuze-uren ze hebben, is afhankelijk van het leerjaar. Leerlingen kunnen kiezen uit ondersteuningsles (extra hulp), studeren in het studeercentrum (het zogenaamde Sst-uur Samen Stil Studeren waarin huiswerk of extra opdrachten gemaakt worden) of het volgen van keuzemodules (die in verband met de coronaperikelen in het teken staan van achterstanden wegwerken). Als er geen sprake meer is van achterstanden bij de leerlingen, dan staan de keuzemodules in het teken van verbreding en verdieping.

Toetsweken

In alle scenario’s, behalve het eerste, is er sprake van toetsweken. De jaarplanning, waarbij een drietal toetsweken de lesperiodes afsluiten, zorgt voor overzicht en rust in het lesrooster. Bovendien leren leerlingen in een vroeg stadium hun lesstof te plannen. In de (pre-)examenklassen hebben de leerlingen vier toetsweken.