Aanbod

Brugklas havo/mavo

In de brugklas havo/mavo bieden we een uitgestelde keuze voor de juiste leerroute. Deze specifieke groep leerlingen ontvangt intensieve begeleiding van het team en de mentor om de geschikte route zo goed mogelijk te kunnen bepalen. Er is veel aandacht voor het welbevinden op school en de voortgang wordt regelmatig met ouders/verzorgers besproken. In de begeleiding wordt naast de mentor ook de mentorcoach ingezet. 

Om deze specifieke doelgroep zo goed mogelijk te begeleiden en te determineren wordt de lesstof in kleine delen aangeboden in periode één. Op deze manier krijgen leerlingen de kans om rustig te wennen aan het voortgezet onderwijs en aan het zelfstandig werken. Geleidelijk worden de specifieke schoolse vaardigheden als plannen, structuur aanbrengen en leren leren aangeleerd. Ook de omvang van de toetsen ontwikkelt zich gedurende het schooljaar geleidelijk richting havo-niveau.

Brugklas havo/vwo

De brugklas havo/vwo is bedoeld voor drie groepen leerlingen: de echte havisten, de vwo’ers die geen extra vak willen en leerlingen van wie het niveau havo of vwo nog niet helemaal duidelijk is. De havo/vwo-klas biedt een uitgestelde keuze voor deze groep. In de brugklas havo-vwo krijgt een leerling gedurende de eerste drie periodes les op havo/vwo-niveau en determinerende toetsen waarin onderscheid gemaakt wordt tussen havo- en vwo-vragen. Leerlingen, ouders/verzorgers, vakleraren en de mentor krijgen zo een duidelijk beeld van de capaciteiten van de leerlingen. De leraren weten hoe ze de leerlingen het beste kunnen begeleiden.

In periode drie zullen de vakleraren een advies geven over wat de meest geschikte leerroute is voor de leerling. Dit kan zijn: tweejarige brugklas, havo, vwo of een uitgesteld havo/vwo-advies (periode vier). Om te komen tot een goed onderbouwd determinatie-advies worden alle bronnen voorhanden meegenomen (Cito-VAS, werkhouding, resultaten overige toetsen, rapportcijfers). De groep leerlingen met een uitgesteld advies zal gedurende periode vier aansluiten bij de vwo-groep. In periode vier krijgt een leerling gedifferentieerd les op zijn of haar niveau. De leerlingen blijven gedurende het gehele schooljaar bij elkaar in de klas zitten. De leerlingen met een uitgesteld advies krijgen aan het eind van periode vier een advies havo of vwo. Aan het einde van het schooljaar stromen leerlingen door naar het voor hen geschikte niveau. 

Verlengde brugperiode 

Een groep leerlingen heeft een langere periode nodig om te wennen, te laten zien wat ze in huis hebben of om te groeien. Bij deze groep leerlingen hebben we na een leerjaar nog onvoldoende informatie om een goed determinerend advies te kunnen geven. Deze leerlingen willen we een verlengd brugjaar aanbieden waarin pas na twee jaar gedetermineerd wordt. Het advies dat deze leerlingen krijgen is een verlengd brugklasadvies.

Tevens worden leerlingen in deze groep geplaatst die aan het einde van leerjaar 1 een mavo-advies krijgen, maar wel aan de bevorderingsnorm voldoen.

Het tweede jaar van de verlengde brugperiode is een reguliere klas. Leerlingen in deze klas krijgen extra ondersteuning. Er wordt ingegaan op de manier van leren, studie-aanpak en er worden afspraken gemaakt over leerdoelen van de leerling en welke ondersteuning hij/zij daar van ouders/verzorgers, mentor en vakleraren bij nodig heeft. Er wordt tussentijds niet afgestroomd. Aan het begin van het schooljaar wordt er in kaart gebracht wat de hiaten en de leerdoelen zijn bij de kernvakken. De mentor houdt samen met de mentorcoach de vinger aan de pols hoe de voortgang van leerdoelen verloopt en of deze bijgesteld moeten worden. In maart volgt het adviesgesprek voor de determinatie van leerjaar 3. Doubleren is niet mogelijk.

Brugklas vwo+

Vwo-leerlingen met interesse in een extra vak kiezen voor Fast Lane vwo+. Zij volgen naast het reguliere vwo-curriculum natuurwetenschappen of Chinees. Fast Lane vwo+ biedt leerlingen meer ruimte om te verbreden en te verdiepen. Verder staan het welbevinden en het aanleren van de juiste studievaardigheden centraal. In periode drie zullen de vakleraren een advies geven over wat de meest geschikte leerroute is voor de leerling. Dit kan zijn: de zesjarige opleiding of de vijfjarige opleiding Fast Lane vwo. Om te komen tot een goed onderbouwd determinatie-advies worden alle bronnen voorhanden meegenomen (Cito-VAS, werkhouding, resultaten overige toetsen).

Havo

De havo-opleiding neemt vijf jaren in beslag. Op het Zwijsen College is de verzorging van onderwijs en begeleiding verdeeld over vijf teams; brugklas, havo 2, 3, 4 en 5, zodat er rekening gehouden kan worden met de eigenheid van de havoleerling. Binnen de brugklassen kennen we een tweedeling: de havo/mavo- en de havo/vwo-brugklassen.

In havo 3 wordt de profielkeuze voorbereid. Daarbij kan een keuze gemaakt worden uit:

  • Cultuur en Maatschappij;
  • Economie en Maatschappij;
  • Natuur en Gezondheid;
  • Natuur en Techniek.

Fast Lane vwo (+)

Het vwo bestaat uit een zesjarige opleiding, het atheneum, en een vijfjarige opleiding Fast Lane vwo. De opleiding is opgedeeld in drie teams: vwo 1-2, vwo 3-4 en vwo 5-6. Leerlingen die tot meer in staat zijn, hieronder vallen ook de hoogbegaafde leerlingen, kunnen via een versneld PTA hun vwo-diploma behalen in vijf jaren. Het is ook mogelijk om voor één of enkele vakken in vwo 5 eindexamen te doen. Alle vwo-leerlingen maken in vwo 3 de profielkeuze. Daarbij kan een keuze worden gemaakt uit de profielen:

  • Cultuur en Maatschappij;
  • Economie en Maatschappij;
  • Natuur en Gezondheid;
  • Natuur en Techniek.

Leerlingen die meer in hun mars hebben, volgen Fast Lane vwo+ waar meer ruimte is om te verbreden en te verdiepen. Leerlingen die na de brugklas havo/vwo instromen in leerjaar 2 van de vwo-stroom hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan Fast Lane vwo+ middels een inhaalprogramma, als dat nodig is.